از شبکه های اجتماعیفیسبوک

آیانظام اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه بشری نیست (بخش سوم)

درس جهاد؛مبارزه ؛سنگرداری ؛وفابه عهدوپیمان درمیدان جهادراازسوره مبارکه توبه وانفال باید آموخت .که به هیج صورت ترک میدان جهادرااسلام عزیزبنابه معاذیرغیرموجه اجازه نداده است بلکه موقف والای مجاهددرمیدان مبارزه راستوده ایرادتهدید علیه دشمن را به هرصورت توجیه نموده تشجیع میبخشد.
اماپرسشی که ازطرف دشمنان علیه دین مقدس اسلام مبنی برعدم پاسخگوئی دین اسلام به نیازمندی های بشری وارد نموده عصای انتقاد به فرق حقایق میکوبند ماندانستیم که هدف ایشان کدام نیازمندی وغرض ایشان ازاین اعتراض چیست وکدام مشکلات است ؟اگرغرض سوال شان این است. که دنیای اسلام نسبت به جامعه های غیراسلامی متمدن ومترقی نیست وامت اسلامی به حدی کافی درست رسی به تخنیک وصنعت ندارند..میپزیریم آری اما انحطاط جامعه اسلامی ازلحاظ تخنیک وعدم اقتدارواستحصال شان به امکانات مجهزومدرن دلیلی به نقصان دین نیست بلکه بیانگر مشکل درونی یک ملت است نه دیانت ونه هم عقیده .
برهمگان واضح ومبرهن است که درهیج جامعه هیج دین وهیج اصول به مردم صنعت وتخینک راایجاد نکرده بلکه دست رسی مردم به صنعت واختراع بستگی به وضع اقتصادی وروحیه آرام یک ملت دارد نه عقیده ودیانت یک ملت.و نه هم روش وسلوک یک ملت.پس نسبت دادن نقیصه به یک دین براساس تنبدلی ومشکلات یک ملت دلیلی واقعی برمدعی نیست ونه باید ازآن برای برجسته ساختن ادعا وطرح سفسطه استفاده کرد.

گاهی ازکتله کوردل اعما نادان وبی خبر ازدین صداهای شنیده میشود که گویادین مقدس اسلام نظام اقتصادی چندانی ندارد.امابی خبرازاینکه دنیای کفری درحال حاضرازبرنامه اقتصادی مضاربت درنظام اسلامی مستفیده شده .به عنوان یک نظام کامل ویک برنامه عالی ازآن استفاده میکنند.

آری

اگر هدف شان مساله ربا مرابحه وغیره باشد مسلما باباورمندی کامل قبول داریم که نه تنها نظام اسلامی ربا وسود خوری راقبول نکرده بلکه علیه آن مبارزه وبرای قلع وقمع آن اصول رادرمیان گذاشته است .تابدین وسیله جامعه انسانی عاری ازظلم خرافات بربریت واستبداد گردد
وقت مااگردقیقا بدون درنظرداشت روابط های اجتماعی اندکی سربرگریبان نهیم بدرستی درک خواهیم کرد که طراحان این پرسش ها واصحاب این دعواها چه هدفی دارند؟ وچه میخواهند بکننند؟ باانتقادمیخواهند شهره طلبی کنند بااعتراض میخواهند کسب عزت ومستخق شادباشد کلته بی دین شوند باپردازکلمات انگریزی روشنفکر واستفاده واژهای نوین وناآشنا دانشمند گویند ..

 

آری ابوجهل وابو لهب به دشمنی همراه پیامبر اسلام ص بنام دشمن اسلام شهرورگردید.امابی خبرازاینکه فوزوکامیابی دارین آزآن کیست .اگر هدف شان این مطلب نیست ؟واگرغرض شان این موقف نیست ؟پس به عقیده شان آیانظام فروپاشیده سوسیالیسم ویا نظام منحط کاپیتالیزم جوابگوی نیازمندی های جامعه بشریست ؟هرگزنه هرگزنه …ما دراین دورودراین وقت دراین شرایط خطیروحساس پیام ماپیام قرآن است شعارماسلوک پیامبراست تابادیه نوشان خیال پروروشهره طلبان مضحکه آفرین بدانند.تازمانکه افرا واشخاص اصیل اسلامی درسرزمین های اسلامی به عنوان مسلمان زیست وزندگی دارند .وازافتخارات اسلامی استفاده میکنند این هدف تان نشان برآب خواهدبست وشماان شاالله ابتردردنیا وآخرت خواهیدبود.

ومن الله التوفیق 30 -4-1394 بلخ


منبع : فیسبوک رحمت الله فطرت 

 

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید