از شبکه های اجتماعیرحمت الله فطرتفیسبوک

آیانظام اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه بشری نیست (بخش دوم)

اگربخواهیم اسلام رادرابعادمختلف تحقیق وبررسی نمائیم باپژوهش همه جانبه وژرف نگری دقیق دورازکورساختن چشم بیناوزدودن عینک ستیزگرایانه به زودی به نتیجه خواهیم رسید ..درمیدان سیاست باید درایت رهبراسلام بادشمنان رادرصلح حدیبیه مطالعه کنیم .درجایکه یک مشت اندکی امامملوازایمان آکنده ازشوق وعلاقه برای ادای بزرگترین وجیبه قدم میگزاند دشمن بزرگ باهمه توان وقوت مانع انجام این ماموریت میگردد.سپاهیان اسلام تکیه به شمشیرنکردند جلوه به توان بازوی تواناننمودند بلکه درایت رابه خرچ دادند عقل رابراحساسات ترجیه داده اقدام به یک عملی نمودند که تاامروزنمادعزت؛نشان ؛درایت وعلامه افتخارگردید .

دربحث اخلاقیات عملکردپیامبراسلام راهمراه بایارانش درمیادین مختلف نشانه بگیریم اگرغلضت قلب درپیامبراسلام ص وجودمیداشت واگرزبان انتقادبه کارهای نادرست بطورناموجه وجودمیداشت واگربرخوردنامیمون درسیره پیامبرموجودمیبود هیجگاه نظام اسلامی درروی زمین گسترش نمی یافت وپیروان این دین هیجگاه ازاهل یک زبان به زبان های مختلف ازدیادپیدانمی کرد بلکه عربان هم خموده گشته متلاشی میشدند
پیامبراسلام ص روزی درمسجدنشسته هستند مردبادیه نشین داخل مسجدشده پیشاب میکند همه میخواهند درمقابل این عمل بد.

واین کردارنادرست اعرابی ناسزابگویند باعصاوباسنگ انتقام بگیرند اماپیامبراسلام ص مانع این کارشدند به کسی اجازه نداند که دست انتقام جوئی رابیازد لب ناسزاگوئی رابسازد بدون شک کارپیامبراسلام ویاگذشت شان خالی ازدوحکمت نبوده اولا این کارنمایان گراخلاق پیامبروگذشت دین مقدس اسلام باجهال وباافرادکه ازانسانیت آگاهی نداشتند بااشخاصکه درپیکرانسانیت نه زیستند تسامح وازخودگزی رانشان میدهد امابزرگترین نتیجه راازآن خودمیکند دوما علم طب امروزثابت ساخته است که این کارپیامبراسلام ص خالی ازیک آگاهی طبی وعاری ازیک مهربانی نبوده زیراعلم طب ثابت ساخته است که انقطاع پیشاب باعث بوجودآمدن مرض تبرکلوس استخوان میگردد پیامبراسلام نخواست که آن مردبادیه نشین آن انسانی دورازمدنیت که هتک حرمت به مسجدنبوی رازیرپامیکند پیامبرازش انتقام جوئی کند بلکه باگذشت مردانه هم صحت آن رابه مخاطره نمی اندازد.وهم گوشه اخلاق اسلامی رابه نمایش میگذارد .
درس صبروگذشت رادردین مقدس اسلام ازسفر پیامبربه طایف بایدآموخت .هنگامکه باجواب ردازطایف رانده میشوند.گوش پیامبرناسزاشنیده است جسم پیامبربه ناحق نشانه سنگ ریزه های دشمن قرارگرفته امابزرگترین قدرت که با یک لحظه توان نابودساختن دنیاراداردحضورپیدامینکنداعلان حمایت وهمکاری مینماید.اگرپیامبراجازه دهدجبرئیل ماموراست که کوه رابالای مردم طایف چپه کند.همه رانیست ونابودسازد.اماباوجودهمه مشکلات ازکناراین دردمیگذرد یک ورق درس رابه امت اسلامی بجامیگذارد.ومارامدیون اخلاق خویشتن میسازد.
درس مردانگی وشجاعت راازقضیه حلف الفضول که سه سال متواتررادرشعب ابیطالب سپری میکنندبایدآموخت .تحریم اقتصادی دشمنان اسلام وبه مخاطره قراردادن وضعیت اقتصادی مسلمانان که همه راه ها به روی مسلمانان بسته است حتی اموال تجاردرداخل مکه مکرمه به مجردورود خریداری میگردد تامسلمانان ازاین امکانات محروم گردند .صدای اطفال گرسنه ازپشت دیوارهای شعب شنیده میشود ازگرسنگی برگ دردرخت نمی ماند وهیج حامی برای طرداهداف دشمن قرارندارد.باوجوداین همه مشکلات پیامبراسلام ص سرتسلیم نمی خمد جبین بازش به سلامت دشمن تغییرنمی کند تاسه سال مقاومت میکند تاالله تدبیراین مشکل راخودش حل کند.
درس صداقت پیامبراسلام ص راازقضیه زیدبن حارثه بایدآموخت .انسانکه بنام برده به بازارفروخته شده به خدمت پیامبراسلام آورده میشود هنگامکه پدرش ازسلامت جسمی زید اطلاع مییابد باهدایای فراوان به خدمت پیامبراسلام آمد تافرزندش راباخودببرد نه پیامبرجواب ردداد.ونه هم خواهان قیمت آن گردید.بلکه به زیداختیارمیدهدکه همراه پدرش به خانه برود ویادرکنارآن پیامبربایستد.امازید زندگی باپیامبررابالای آن پدرترجیح داد.ورحمت الهی راازآن خودساخت .
درس نظام خانواده گی وساختن تشکیل فامیل وراه حل های نظام خانواده گی وطریق بستن دروازه مشکلات زدودن افتراء تهمت و.. راازسوره مبارکه نورباید آموخت .
درس نظام اقتصادی وصورت خریدوفروش راازآیه مداینه درسوره مبارکه بقره باید آموخت که نباید بالای کاتب ونه هم شاهدین معامله رامتضررساخت وازطرف دیگرشریعت اسلامی تاکیدبه این مطلب داشته است. تاطورمعامله صورت بگیردکه بانوشتن سند درمیان طرفین هیج کس آصیب پزیرنشوند.وراه بروزجنجال دامنش برچیده شود.
درس محبت وهم پزیری درمیان امت اسلامی راازاجتماع مسلمان ازاقشاروقماش مختلف سلمان فارسی بلال حبشی صهیب رومی و…رااززدودن تبعیض ازترک قوم گرائی وملیت محوری باید آموخت که پیامبراسلام ص ملاک ومعیاربرتری وشایسته سالاری به مبنی عقیده ودرایت فکری ربانی ترجیح داد.نه زبان ونه هم ملیت بدین اساس بزرگترین مسؤلیت ایمانی رابه عهده بلال حبشی سپارید عالی ترین موقف اسلامی رابه سلمان فارسی میدهد درپیمان مواخات میان مسلمانان بهترین انسانکه محبوب قلب پیامبرص است سلمان راهمره آن شریک این پیمان میسازد.وهمه راتحت چترکلمه طیبه [لااله الاالله محمدالرسول الله ]جمع نمود

 

منبع : فیسبوک رحمت الله فطرت 

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید