جامعهسوال و جواب

نام گذاري پسران بنام بنيامين درست نيست زيرا مشابهت با غير مسلمانان دارد

نام گذاري پسران بنام بنيامين درست نيست زيرا مشابهت با غير مسلمانان دارد
——-
يكي از دوستان چنین سوال نموده:
استاد محترم بيسيار ببخشين كه من بار ديكًر هم زحمت ميدهم شما را من نام پسر خود رابنيامبن ماندم همه ميكًويند نام إسلامي نيست درست است كه نام پسر يقوب عليه السلام است اما در آن وقت يكتا پرستي بود. لطفاً معلومات دهيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
در نام گذاري اطفال نوزاد بايد بسيار دقت شود تا اینکه مسلمان در مخالفت شريعت واقع نگردد در عين حال نام زيبا تا به آخر عمر تأثير خوب ومثبت خود را بالاي انسان ميداشته باشد ونام نا زيبا وقبيح نيز اثرات منفي ونوار بالاي اشخاص دارد..
نام بنيامين در ذات خود مشكل ومعناي بد وزشت وخراب ندارد اما اينكه يهود كه دشمني مسلمانان را بدوش دارند اين نام را بخود اختصاص داده اند لهذا بنام بنيامين نامگذاري درست نيست وفقهاي اسلام از بنيامين نامدن منع كرده اند .
ما در دين مبين اسلام نامهاي خوب با معاني زيبا داريم كه بايد در نام گذاري نوزادان از آنها انتخاب كنيم.
واين است آداب نام گذاري در روشني دين مبين اسلام :
نام گذاشتن اطفال به نامهاي مشترک كه از اسماء الله الحسنى ميباشد ونيز بر بندگان اطلاق مي شود جواز دارد ومشروع است مثل:حميد،كريم، عزيز، حسيب
ليكن نام گذاشتن بنام هاي رحمن، خالق، قدوس .. جواز ندارد زيرا اين تنها از اسماء الله الحسنى است..وبايد عبد الرحمن، عبدالخالق، وعبد القدوس نام گذاشته شود.
وبهترين نامها عبد الله وعبد الرحمن است ونامهاي كه مخالفت شرعي ويامعنى غلط نداشته باشد..
نام گذاري مسأله بسيار مهم وحياتي وسرنوشت ساز وبا اهميت است كه در زندگي آينده طفل نقش مهم دارد از اين لحاظ بايد آداب واحكام نام گذاري مراعت شود..زيرا ملاحظه مي شود كه بسياري از نامها معنى ودلالت صحيح ندارد بلكه مخالف شريعت هم است ازينرو بايد اين آداب مراعات شود:
1- نام طفل بنامهاي كه بندگي غير الله متعال را افاده كند گذاشته نشود حتى بنده پيامبر ويا ملائكه مثلا عبدالنبي، عبد الرسول، عبدالمحمد، عبدالأمير..اگر اين چنين نامها باشد بايد فورا تغير داده شود وبنامهاي شرعي ودرست مبدل گردد.
2- به نامهاي خاص الله متعال بدون اضافه كردن كلمه عبد نيز نامگذاري نشود مثل رازق، خالق، رب، رحمن، ونيز ملك الملوك، قاهر..مثلا ، عبد الرحمن ، عبدالقاهر، عبد الرازق ، عبد الخالق ، عبد الرب، درست است.
3- به نامهاي غير مسلمانان نيز نام گذاري نشود مثل عبد المسيح، بطرس، ديفيد، جرجس..
4- به نامهاي بودا ويا شيطانها هم نامگذاري حرام است
5- نيز نام گذاري به نامهاي رقاصه ها وخوانندگان موسيقار مكروه است
6- بنامهاي كه معاني واوصاف بد را افاده كند نيز نام گذاري جواز ندارد مثل : دزد، ظالم، فرعون، قارون، هامان..
7- نام گذاري به نامهاي حيوانات نيز جوازندارد..
8- نيز نام گذاري كه به دين اسلام اضافه شود مكروه است مثل : نور الدين،شمس الدين، نورالإسلام، شمس الإسلام،
9- نام گذاري به نامهاي سوره هاي قرآن كريم نيز مكروه است مثل طه، يس ..زيرا حروف مقطعات است ومعنايش معلوم نيست.
10- نام گذاري به نامهاي ملائكه نيز مكروه است
درجات نامهاي زيبا ومشروع :
الف: عبد الله، عبد الرحمن، اين نامها بهترين ومحبوب ترين نامها نزد الله متعال است ودر حديث صحيح ثابت است.
ب- نامهاي كه افاده بندگي وعبوديت الله متعال را كند مثل: عبدالعزيز، عبد الرحيم، عبدالملک، عبدالإله، عبدالسلام، عبد الكبير.
ج – نامهاي پيامبران مثل محمد، يعقوب، ابراهيم، عيسى، موسى، نوح نامهاي زيبا وخوب است.
د – نامهاي بندگان صالح الله متعال وصحابه كرام كه بعد از مشرف شدن به اسلام نام گذاري شده اند ويا اينكه قبلا نام داشتند ومعاني زيبا وخوب داشته مثل عمر، زيد، خالد، ابوبكر، عباس..
هـ- هر نام كه معناي خوب داشته باشد ودر مخالفت با رهنمودهاي دين مبين اسلام قرار نداشته باشد.ذاري ازآنها انتخاب واين است آداب واحكام نام گذاري اطفال در روشني دين مبين اسلام:
نام گذاشتن اطفال به نامهاي مشترک كه از اسماء الله الحسنى ميباشد ونيز بر بندگان اطلاق مي شود جواز دارد ومشروع است مثل:حميد،كريم، عزيز، حسيب
ليكن نام گذاشتن بنام هاي رحمن، خالق، قدوس .. جواز ندارد زيرا اين تنها از اسماء الله الحسنى است..وبايد عبد الرحمن، عبدالخالق، وعبد القدوس نام گذاشته شود.
وبهترين نامها عبد الله وعبد الرحمن است ونامهاي كه مخالفت شرعي ويامعنى غلط نداشته باشد..
نام گذاري مسأله بسيار مهم وحياتي وسرنوشت ساز وبا اهميت است كه در زندگي آينده طفل نقش مهم دارد از اين لحاظ بايد آداب واحكام نام گذاري مراعت شود..زيرا ملاحظه مي شود كه بسياري از نامها معنى ودلالت صحيح ندارد بلكه مخالف شريعت هم است ازينرو بايد اين آداب مراعات شود:
1- نام طفل بنامهاي كه بندگي غير الله متعال را افاده كند گذاشته نشود حتى بنده پيامبر ويا ملائكه مثلا عبدالنبي، عبد الرسول، عبدالمحمد، عبدالأمير..اگر اين چنين نامها باشد بايد فورا تغير داده شود وبنامهاي شرعي ودرست مبدل گردد.
2- به نامهاي خاص الله متعال بدون اضافه كردن كلمه عبد نيز نامگذاري نشود مثل رازق، خالق، رب، رحمن، ونيز ملك الملوك، قاهر..مثلا ، عبد الرحمن ، عبدالقاهر، عبد الرازق ، عبد الخالق ، عبد الرب، درست است.
3- به نامهاي غير مسلمانان نيز نام گذاري نشود مثل عبد المسيح، بطرس، ديفيد، جرجس..
4- به نامهاي بودا ويا شيطانها هم نامگذاري حرام است
5- نيز نام گذاري به نامهاي رقاصه ها وخوانندگان موسيقار مكروه است
6- بنامهاي كه معاني واوصاف بد را افاده كند نيز نام گذاري جواز ندارد مثل : دزد، ظالم، فرعون، قارون، هامان..
7- نام گذاري به نامهاي حيوانات نيز جوازندارد..
8- نيز نام گذاري كه به دين اسلام اضافه شود مكروه است مثل : نور الدين،شمس الدين، نورالإسلام، شمس الإسلام،
9- نام گذاري به نامهاي سوره هاي قرآن كريم نيز مكروه است مثل طه، يس ..زيرا حروف مقطعات است ومعنايش معلوم نيست.
10- نام گذاري به نامهاي ملائكه نيز مكروه است
درجات نامهاي زيبا ومشروع :
الف: عبد الله، عبد الرحمن، اين نامها بهترين ومحبوب ترين نامها نزد الله متعال است ودر حديث صحيح ثابت است.
ب- نامهاي كه افاده بندگي وعبوديت الله متعال را كند مثل: عبدالعزيز، عبد الرحيم، عبدالملک، عبدالإله، عبدالسلام، عبد الكبير.
ج – نامهاي پيامبران مثل محمد، يعقوب، ابراهيم، عيسى، موسى، نوح نامهاي زيبا وخوب است.
د – نامهاي بندگان صالح الله متعال وصحابه كرام كه بعد از مشرف شدن به اسلام نام گذاري شده اند ويا اينكه قبلا نام داشتند ومعاني زيبا وخوب داشته مثل عمر، زيد، خالد، ابوبكر، عباس..
هـ- هر نام كه معناي خوب داشته باشد ودر مخالفت با رهنمودهاي دين مبين اسلام قرار نداشته باشد.ذاشتن اطفال به نامهاي مشترک كه از اسماء الله الحسنى ميباشد ونيز بر بندگان اطلاق مي شود جواز دارد ومشروع است مثل:حميد،كريم، عزيز، حسيب
ليكن نام گذاشتن بنام هاي رحمن، خالق، قدوس .. جواز ندارد زيرا اين تنها از اسماء الله الحسنى است..وبايد عبد الرحمن، عبدالخالق، وعبد القدوس نام گذاشته شود.
وبهترين نامها عبد الله وعبد الرحمن است ونامهاي كه مخالفت شرعي ويامعنى غلط نداشته باشد..
نام گذاري مسأله بسيار مهم وحياتي وسرنوشت ساز وبا اهميت است كه در زندگي آينده طفل نقش مهم دارد از اين لحاظ بايد آداب واحكام نام گذاري مراعت شود..زيرا ملاحظه مي شود كه بسياري از نامها معنى ودلالت صحيح ندارد بلكه مخالف شريعت هم است ازينرو بايد اين آداب مراعات شود:
1- نام طفل بنامهاي كه بندگي غير الله متعال را افاده كند گذاشته نشود حتى بنده پيامبر ويا ملائكه مثلا عبدالنبي، عبد الرسول، عبدالمحمد، عبدالأمير..اگر اين چنين نامها باشد بايد فورا تغير داده شود وبنامهاي شرعي ودرست مبدل گردد.
2- به نامهاي خاص الله متعال بدون اضافه كردن كلمه عبد نيز نامگذاري نشود مثل رازق، خالق، رب، رحمن، ونيز ملك الملوك، قاهر..مثلا ، عبد الرحمن ، عبدالقاهر، عبد الرازق ، عبد الخالق ، عبد الرب، درست است.
3- به نامهاي غير مسلمانان نيز نام گذاري نشود مثل عبد المسيح، بطرس، ديفيد، جرجس..
4- به نامهاي بودا ويا شيطانها هم نامگذاري حرام است
5- نيز نام گذاري به نامهاي رقاصه ها وخوانندگان موسيقار مكروه است
6- بنامهاي كه معاني واوصاف بد را افاده كند نيز نام گذاري جواز ندارد مثل : دزد، ظالم، فرعون، قارون، هامان..
7- نام گذاري به نامهاي حيوانات نيز جوازندارد..
8- نيز نام گذاري كه به دين اسلام اضافه شود مكروه است مثل : نور الدين،شمس الدين، نورالإسلام، شمس الإسلام،
9- نام گذاري به نامهاي سوره هاي قرآن كريم نيز مكروه است مثل طه، يس ..زيرا حروف مقطعات است ومعنايش معلوم نيست.
10- نام گذاري به نامهاي ملائكه نيز مكروه است
درجات نامهاي زيبا ومشروع :
الف: عبد الله، عبد الرحمن، اين نامها بهترين ومحبوب ترين نامها نزد الله متعال است ودر حديث صحيح ثابت است.
ب- نامهاي كه افاده بندگي وعبوديت الله متعال را كند مثل: عبدالعزيز، عبد الرحيم، عبدالملک، عبدالإله، عبدالسلام، عبد الكبير.
ج – نامهاي پيامبران مثل محمد، يعقوب، ابراهيم، عيسى، موسى، نوح نامهاي زيبا وخوب است.
د – نامهاي بندگان صالح الله متعال وصحابه كرام كه بعد از مشرف شدن به اسلام نام گذاري شده اند ويا اينكه قبلا نام داشتند ومعاني زيبا وخوب داشته مثل عمر، زيد، خالد، ابوبكر، عباس..
هـ- هر نام كه معناي خوب داشته باشد ودر مخالفت با رهنمودهاي دين مبين اسلام قرار نداشته باشد.

نمایش بیشتر

فضل الله ممتاز

فضل الله ممتاز ولد مولوي محمد عمر ممتاز ، ولايت پروان، دره غوربند. تحصيلات ابتدائي ومتوسط در مدرسه مولوي حبيب الرحمن شهيد قريه پلسنگي، ومدرسه عبد الرؤوف حجت قريه باقي دره سبز، قرآن كريم، با أحكام تجويد، چهار كتاب، گلستان، بوستان، رشيد البيان، رحمان بابا، صرف بهائي، صرف مير، زرادي، ميزان صرف، بالشمة، هداية النحو، خلاصة الكيداني، منیة المصلي، قدوري، كنز الدقائق، نور الظلم، تفسير قرآن كريم را در مساجد نزد پدر برزگوارم كه محتسب ومسؤول ديني وقضائي غوربند بود ونيز ، سارنوال عبد الرؤوف حجت شهيد، مولوي صاحبان ملا محمد داود، مولوي محمد عالم، استاد سرمعلم خداداد، انجنير حمزه، استاد عبد الجليل شفقيار به اتمام رسانيدم (ادامه سوانح...)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید