امراض ساری در جامعهجامعهسحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

طریقه های دماندن سحر توسط جادوگر

بخش دوازدهم سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

در بخش قبلی علامات ساحر و جادوگر، و راه های تفکیک آنها از دیگران را مورد بحث قرار دادیم، و ازبارگاه رب منان استدعا داریم تا امت بیدار شوند و نزد این دجالان مراجعه نکنند، و یک نهضت جوانان مسلمان تشکیل شود تا تخم این خبیث ها را از بیخ و ریشه برکنند.
قبل از اینکه در مورد باطل کردن سحر و جادو، ذریعه ی رقیه ی شرعی بحث کنیم، در این بخش در مورد انواع سحر، طریقه های دماندن سحر توسط جادوگر،  آثار و علایم جن زدگی، طلسم، سحر، جادو، تماس ارواح خبیث با جسم انسان، حسد، کینه، چشم زخم و دیگر آثار جنیاتِ شریر را خدمت شما عزیزان پیشکش میکنم.

انواع ده گانه ی سحر:

۱- سحر تفریق
۲- سحر محبت
۳- سحر تخیل
۴- سحر جنون
۵- سحر خمول و کَسَل
۶- سحر هواتف
۷- سحر امراض
۸- سحر استحاضه (خون ریزی بیشتر از مدت حیض)
۹- سحرِ ازهم پاشیدن زندگی زناشوئی و طلاق
۱۰- سحر نفرت از همسر و بندش در جماع

۱- نوع اول، سحرِ تفریق:

این نوع سحر توسط یک انسان خبیث که معمولاً یکی از اقارب و دوستانِ انسی مسحور است، و به جادوگر مراجعه میکند، صورت میگیرد.
سحرِ تفریق جهت جنگ، نزاع، از هم پاشیدن محبت، و جدائی میان مادر و دختر و یا پسر، پدر و دختر و پسر، میان دو برادر، دو خواهر، دو دوست، دو شریک در کار، و برای ایجاد تفریق میان زن و شوهر با دخالت و احضار جنیات شریر توسط ساحر و جادوگر ملعون صورت میگیرد.

علامات سحر تفریق:

۱- محبت، دفعتاً به بغض و نفرت تبدیل میشود:
از جانبین، یکی اش بدون دلیل در مورد همسرش و یا (برادر، خواهر، مادر، رشته دار، دوست، و شریک) کینه میکند و از او نفرت کرده، در مورد همسرش ( و یا یکی از اقارب خانواده اش)  به دیگران غیبت میکند، و او را در غیابش بد و بیراه میگوید.
این حالت، اکثراً در زنان معمول است، و نفرت خویش را نسبت به شوهرشان پنهان کرده نمیتوانند، و با زنان دیگر آن را در میان میگذارند.
۲- ﴿بروز شک و شبهات میان جانبین﴾:
میان زن و شوهر ( ویا دو اعضای خانواده) شک و شبهات پیدا شده، اکثراً زن بالای شوهرش شک میکند، و در نوع معکوس آن، شوهر بالای زن شک و شبهات زیادی را وارد کرده، کار شان به جنگ و دعوای و تفرقه میرسد؛ به حدی که، بالای مشایل خیلی پیش پا افتاده جانبین خیلی عصبی شده، شک و شک بازی میان شان رو به افزایش می افگند.
و هکذا شبهات و ایجاد شک میان دو اعضای خانواده نیز به همین منوال است.
۳- ﴿کله شخی، شِقّیَت، و عدم پذیرش﴾:
از جانبین، هر دو به ستیزه آمده، عذر و معذرت یکدیگر را نمیپذیرند، هریک میگوید که حق با من است.
اگر یکی از جانبین سر عذر را خم کند، دومی آن را نمیپذیرد، و خوش ندارد همسرش را ببخشد.
و عین چیز میان دو عضو خانواده و دو شریک در کار نیز صورت گرفته، نزاع میان شان بالا میگیرد.
جنِ شریری که در این سحر در بدن یکی از جانبین داخل میشود، یکی از شقی ترین جنیات است، و هدفش ایجاد تفرقه و زدودن محبت و دوستی است. ﴿البته بدون اِذنِ الله سبحانه و تعالی هیچ امری امکان پذیر نیست﴾.
۴- مسحور (چی مرد باشد یا زن) هیچ عملی را از جانب مقابل نمی پسندد، ولو یک عمل نیک و خوب هم باشد، جانب مقابل آن را زشت، بد و نامطبوع میپندارد، و با عملکرد آن خوش نمیشود.
همسرش هر چی میکند، در نظرش بد و منفور می آید و هیچ عملی را از او خوش ندارد.
و به همین منوال ، دو اعضای نزدیک به یکدیگر در یک خانواده چنین عکس العملی را در مقابل یکدیگر از خود نشان میدهند.
دو خواهر، یکی اش از هیچ عمل خواهرش خوشش نمی آید، ولو او برایش کار خوب و نیکی را انجام دهد، بهمین منوال، میان دو برادر، پدر و اطفال در خانواده ویا مادر و فرزندانش، و……غیره.
۵- مسحور چنین میپندارد که همسرش خیلی بد شکل و بدقیافه است، در حالیکه حقیقت این است که:
جنِ شریری را که ساحر در بدن مسحور روانه کرده است، باقیافه ی خشن و بدی در مقابل همسرش، و در کالبد مسحور ظاهر میشود، زمانیکه همسرش به اونگاه میکند، خیلی بدقیافه و بدشکل معلوم میشود. پس، خوش ندارد به او نگاه کند.
اگر مسحور شوهر باشد، در نظر خانمش بدقیافه و بدرنگ و اگر مسحور زن باشد، در چشمان شوهرش بدشکل معلوم میشود.
اگر مسحور پسر جوان در خانواده باشد، و او را در مقابل پدرش و یا برادرش سحر کرده باشند، از دیدن قیافه ی برادر، و یا پدر، و یا اگر جانب مقابل خواهر، و یا مادر باشد، نفرت میکند، و خوش ندارد به او نگاه کند.
بار بار، در مقابل او قصد های ناسزا میکند، و بغض و کینه در رگ رگش جاگرفته، بی دلیل میخواهد به او صدمه ای وارد کند.
۶- مسحور (کسی که بالایش سحرشده)  در جائیکه همسرش است خوشحال نیست.
بدین معنی که زمانی در بیرون ازخانه است، خیلی خوشحال و سرِ حال است، اما بمجردی بخانه پا میگذارد، بدخُلقی و بدقلقی اش در مقابل همسرش شروع میشود.
بالای هر چیزی ایراد میگیرد، و بهانه میپالد تا جنگ ونزاعی را برپا کند، ولی هر گاه از خانه بیرون میشود، دوباره خوش و خوشحال شده، حالتش بهتر میشود.
و به همین منوال، اگر مسحور هر یکی از اعضای خانواده باشد، در موجودیت جانب مقابل در نزدیکش خوش نبوده، اظهار ناخوشی و ناپسندی میکند.
۷- جانبین (زن وشوهر) و یا (دو برادر)، و یا (دوخواهر)، و یا (پدر و دختر، و پدر و پسر) و یا ( دو دوست و شریک) در موضوعی اختلاف کرده، در اسباب آن غلو و اغراق میکنند.
بدین معنی که موضوع خیلی ناچیز، پیش پا افتاده و کوچک است، ویا حتی هیچ حقیقتی ندارد، ولی یکی از طرفین، موضوع را خیلی جدی میگیرد، و در مورد بی اندازه غلو و اغراق میکند.

چگونگی واقع شدنِ سحر تفریق:

یک شخص ذلیل، پست و بی ایمان، که معمولاً یکی از اقارب و رشته دارانِ مسحور است، به  جادوگر و ساحر مراجعه کرده،  از جادوگر لعین مطالبه ی ایجاد تفرقه و جدائی میان زوجین و یا دوتن از اعضای خانواده را میکند.
سپس، این جادوگرِ خبیث و ملعون از آن شخص ذلیل (اسم مادر) و (اسم شوهر) و یا (دو اسم مسحور که دو برادر، دوخواهر، مادر و خواهر و یا پس، پدر و دختر، و یا پدر و پسر) را میپرسد.
سپس جادوگرِ ملعون از آن شخص ذلیل مطالبه ی لباسی که در آن عرق مسحور باشد، را میکند.
اگر لباسِ او را نتوانست تهیه کند، جادوگر در آب مخصوصی دم میکند، و از او میخواهد تا آب را در راهِ شخص مسحور بپاشد.
هر گاه شخص از بالای آبی که در آن کلمات سحر دم شده است بگذرد، و اذکار صبح و اذکار شام را نخوانده باشد، و در خواندن اذکار تنبلی کرده، نماز هایش را درست و در وقتش ادأ نکرده باشد، سحر بر او غلبه کرده، در جهانِ سحر و جادو داخل شده، جنِّ شریری را که جادوگر بر او میگمارد، به آسانی میتواند در بدنش داخل شده، با افکار، خواب، عادات، سکنات، و عباداتِ او بازی کرده، در سینه اش وسوسه ها و شبهات را ایجاد و طرح کند.
دربعضی حالات، جادوگر، در بعضی از خوراکه ها و نوشیدنی ها، کلمات شیطانی و سحر را دم میکند و از آن شخص ذلیلی که به او مراجعه کرده مطالبه ی خوراندن ویا نوشیدن آن را بر مسحور میکند.
اگر مسحور، شخص مؤمن، نماز خوان، خداترس، و پابند سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم باشد، و اذکار وارده در سنت را که برای صبح و شام، بهترینِ آدم و عالم آن را برای نجاتِ امتش تجویز دیده اند روزانه ورد زبان کند، این سحر بالایش تأثیر نکرده، تقوا و ایمانش آن را باطل میکند.
اما، در غیر آن سحر بر شخص، به امر الله سبحانه و تعالی تأثیر کرده، تفریق، بدبینی، بغض، کینه و عداوت در او ظاهر میشود.
مسلمان بایستی این را بداند که در هر حدیثِ مبارک حکمتی نهفته است که بایستی آن را از دل و جان بپذیرد و در عملکرد آن برای آرامش، رفاه و نجات از شرِّ فتنه های شیاطین بکوشد.
هر یکشنبه، اذکار صبح و شام را در صفحه بشکل تصویری نشر میکنم تا عزیزان آن را در محفظه ی گوشی های شان حفظ و روزانه آن را تکرار و وِردِ زبان کنند، اما کمتر کسی را میشناسم که به این اذکار طلائی اعتنائی کند، در عوض، به کلیپ های شیطانی خواننده ها  و قوال ها، که سفیر های شیاطین اند، با دل و جان چنگ زده، اسباب نزول شیاطین را در وجود خویش فراهم کرده اند.
ان شاء الله، فجرِ دو شنبه ، در بخش سیزدهم راه های علاج و باطل کردنِ ﴿ سحرِ تفریق ﴾ را تحریر و خدمت شما عزیزان پیشکش میکنم. و به همین منوال نوع دوم سحر، علایم، و راه های علاج هریک را مطابق شرع مبین خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم تا جنگ را بر علیه شیاطین انسی و جنی اعلام کرده، امت پاکیزه و موحدی را به جامعه ی اسلامی تقدیم کنیم (ان شاء الله تعالی).
پس، با ما باشید و فجر دوشنبه مطالعه ی این مضمون بی نهایت مهم و حیاتی را فراموش نکنید.
عزیزان گرانقدر:
لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.
ادامـــه دارد…

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام و تشکر بابت مطالب خوبتون که انسانها رو از گمراهی نجات میدهید
  دو تا سوال دارم:
  ۱- من نمیتونم این اذکار صبح و شام را که فرمودین بشکل تصویری هستند پیدا کنم، در کدام قسمت سایت باید به دنبالشون بگردم؟
  ۲- برای خارج کردن طلسمها و سحرهای مدفونی که از محل دفن آنها خبر نداریم چه باید بکنیم؟ و آیا بدون خارج کردن آنها ، خواندن رقیه تاثیر گذار است؟
  ممنون اگر راهنمایی بفرمایید.

  1. السلام علیکم و رحمت الله
   نرم افزار اذکار صبح و شام در اپل ستور و پلی استور موجود است که شما میتوانید آن را از لینک های ذیل بدست آورید.

   برای خارج کردن و باطل کردن چنین سحر های دفن شده، بایستی به نماز تهجد پابندی کرده و از او تعالی طلب مرحمت و استعانت کرد.

   اکثراً اگر بنده عقیده اش را درست کند و غیر از الله تعالی از پیر و مرید و مرشد و امام و فلان و این و آن طمع نداشته باشد، محل سحر در خوابش بر وی الهام میشود،

   و یا اینکه او تعالی آن را باطل میکند.

   اما شرط اساسی دراین حالت احیای عقیده است که شما میتوانید آن را از دروس عقیده که در یوتیوب آن را گذاشته ام فرا گرفته بدان عمل کنید.

   http://uplo.ir/do.php?id=53

   http://uplo.ir/do.php?id=54

 2. با سلام
  سال٩٢يكي از آشناهامون داخل خوردني طلسم ياجادو به خوردمون داد چندنفرهم اون شخص رو هنگام مراجعه به دعانويس ديده بودن آيا اثر اون غذا بعدازگذشت ٦سال در بدن مامونده؟اون زمان دردشكم،سستي،گيجي حواسپرتي داشتيم الان كمترشده

 3. عالی واقعن من به یک ساحر مراجعه کرده بودم با مطالعه این متن ها به ان پی برده و طومار ها را نابود کردم کافر حیوان به بنده یک تکه کاغذ داده بود که من بدون اگاهی ان را سوزاندم متاسفانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید