جامعه

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش دوم)

درچهارده سال اخیردرافغانستان چهره های زیرخاکی ستمی های مفلوک وافغان ملیتی های برتری جو شاگرد شیطان وآموزگاراندیشه های شیطانی بخاطردامن زدن مسائل قومی وزبانی بسسب بی کفایتی ونداشتن درایت درست ازحکومت داران و زمام داران حکومتی مزدورومداری بازروی کارآمده ازچهره های غبارآلود شان خاک ظلمت ودود گمراهی راپاک کرده به فکرویرانی ودامن زدن مسائل قومی شده اند.

  1. مشکل اساسی این همه بدبختی وسیاه روزی های که طفل مظلوم این سرزمین طعمه ماهی دریا.ویاموردهدف سلاح های ناریه استبدادگرایان قرارمیگیرد.درکجاست ؟
  2. چرادعای مابه درگاه الهی قبول نمیگردد؟
  3. واین حالت وحشت باروهنجارنامطلوب ازکجادامن گیرماملت شده است ؟
  4. وچراماملت قادربه تشکیل یک حکومت درست اسلامی ویاانسانی نمیگردیم ؟
  5. درطول چنددهه است که افغانستان فاقد حکومت اسلامی وانسانی بوده چرا؟

تفوق طلبی وجستارهای نادرست یک قوم ومدعی شدن شان براین خاک واین میهن وزدن طعنه های اجیر؛مهاجروبیگانه به دیگران وادعای تکه داری سیاست مداری وحکومت داری ازطرف یک قوم ویک ملت درافغانستان یک علتش است که چرخ آسیاب دشمن ازخون طفلک ستم دیده؛شکم گرسنه ؛دربه دروخاک بسربه گردش آمده است.

واین بی عدالتی وخواستارتفوق طلبانه ای توسبب شده است که تیم مقابلت بخاطرتوجیه سیاستش دلیل قانونی پیداکندودرمقابل تفوق طلبان ودربرابریک مشت بی گانه پرورسلاح بردارند.بزنند بکوشندوجنایت خویش را بنام دفاع مشروع توجیه کنند.

حکومت افغانستان

واقعادرطول چند دهه اگرملت افغانستان دورازتعصبات قومی؛ نژادی ومنطقوی قضایاراتحلیل نموده مسائل زبانی راکنارمیگذاشتند.بجای زبان ستیزی برادرمحوری راوبجای مسائل قومی مسلمانی وبجای گرایش های سودجوئی تقوی راپیشه میکردند امروزنه وضعیت سیاسی ماونه حالت اقتصادی ما دچاریک مشکل ووضعیت یک سائل رابخود پیدامیکرد همه حیران هستند که جواب گوئی این پدیده ای غیرمشروع ونادرست کیست؟جواب من به باورخودم واضح است که خودماهستیم.چرا؟

زیرادرافغانستان تاحالاهیج توده ای بزرگی رادرنیافتم که درانتخاب زعیم سیاسی کشورش بدورازمسائل قومی ؛نژادی ومنطقوی اندیشیده باشد وکلید شادمانی را مرتبط به تقوی رهبرش دانسته باشد به این خاطراست که:

  • اکثریت برادران پشتون هیجگاه به مفلوک ترین انسان قوم خودش خون خوارترین چهره ملت خودش وسفاک ترین رهبری قومی اش لقب جنایت کار نه بلکه قباحت کارنداده است .
  • برادران هزاره ما به غدارترین رهبری مستبدخودکه بالای مردم بی گناه شپشک رابه عنوان تحفه به فروش میرساند گاهی هم به دیده ای حقارت ندیده است .
  • برادران ازبیک ما ازکناررهبر مفکوره ای وشخصیت دورازفرهنگ وخرد جدانشده بی سوادنخوانده است بخلاف به آن لقب محبوب خداراداده است همچنان برادران تاجک ما به شخصیت های بی دین ونا خداباورخود لقب نامسلمان راداده است .چنین کاری که میکردند.نکرده اند.

 

فتوی به اساس گرایش صادرمیشود.انتخاب مکتب حقانیت بوسیله منافع شخصی تعیین میشودایکاش بجای این انتخاب نادرست به مسؤلیت خودمتوجه میشدیم وبه جای انتخاب درست وسرنوشت سازطرف گرایش های قومی نمی رفتیم وبجای فکرواندیشیدن به سرنوشت ملت ما کوشای تفرقه افگنی نمی شدیم

درجریان انتخابات چهره های معمم مفتی گونه که خودراتکه داراسلام میدانستند آیابه اشرف غنی بی دین رای اعتمادندانند؟ازعقب تریبیون بااستفاده ازابزارهای بلندگو مدافع مفکوره آن نشدند؟وبه اعمال ضداسلامی وخیانت ملی خودتوجیه نکردند ؟ واین خیانت واین جفائی اسلامی ودینی را چه توجیه کنیم بجزتقویه مسائل قومی ایستادن برای ترویج اهداف نژادی .

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش اول)

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش سوم)

نمایش بیشتر

رحمت الله فطرت

رحمت الله «فطرت» درسال 1983 م درولسوالی مارمل ولایت بلخ چشم به جهان گشود؛بعدازاتمام دورده ابتدائیه درلیسه ابوعصمت بلخی آغازبه فراگیری علوم اسلامی وشامل دروس حوزه ای علمی گردید؛سپس درسال 2002 بعدازسقوط حکومت طالبان جهت پیشبرد دروس اسلامی عازم شهرپشاورپاکستان گردید که درسال 2008 ازجامعه محمدیه گجرانواله واقع صوبه پنجاب پاکستان فارغ متعاقبا شامل بخش تخصص حدیث نبوی درمرکزاسلامی واقع شهرلاهورشده ازآن جا مدرک تخصص حدیث درعلم اسماء ورجال رابدست گرفت . ادامه سوانح..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید