امراض ساری در جامعهجامعهسحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

چگونه ملا و راقی اصیل و خداترس را از کاهن و ساحر و یا جادوگرِ دجال تشخیص بدهیم

بخش یازدهم سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

به بخش خیلی مهم مضمون خوش آمدید.

حال که این همه را در مورد جنیات، ابلیس و شیاطین دانستیم، بیائید حقیقت را درک کنیم و جادوگران را تشخیص دهیم.

اکثریت مردم به ملا های دجال صفت مراجعه کرده، از آنها دم و تعویذ و بند و… میگیرند، که این عمل شان  شرک آمیز و توهین به اسلام است.

چگونه ملا و راقی اصیل و خداترس را از کاهن و ساحر و یا جادوگرِ دجال تشخیص بدهیم:

صفاتی که باعث تشخیص کاهن، جادوگر، ساحر، شعبده باز با قرائت کننده ی رقیه ی شرعی میشود، عبارتند از:

۱- ساحر و کاهن و شعبده باز از اسم مریض و اسم مادرش سئوال میکنند، در حالیکه مسلمان نیک و راقی که مریض را رقیه میکند، اصلاً به نام مریض و اسم مادرش کاری ندارد، چون خلاف سنت و شرع است.

جادوگرانی که اسم و اسم مادر را میپرسند، در شرک شان به اسفل السافلین رسیده اند و نزد شیطان و ابلیس مقام بلندی دارد.

جنیاتی که برای چنین ساحران کار میکند، از خاندان عفریت بوده، حاجتی به لباس، موی سر و چیزی از شخص مسحور ندارد و از طریق نام و نام مادرش او را پیدا و سحر را در او میدمند.

۲- گرفتن نشانه هایی از مریض، مانند موی سر، قسمتی از لباس، قد و اندازه ی لباس، و موارد دیگر، همه از خصوصیات یک ساحر و جادوگر است، نه راقی و ملای نیک.

۳- جادوگر و ساحر، از مریض درخواست ذبح حیوان بخصوصی با صفات مشخصی را میکند، و دستور مخلوط کردن قسمت هایی بدن با خون حیوان ذبح شده میکند.

دلیلش این است که شیاطین و جنیات شریر از او میخواهند تا بنام ابلیس چیزی را قربانی کند، تا جنیات دیگر برای انجام کار های شیطانی وی نزدش بیایند.

ساحر، مشتری را به ذبح یک حیوان خاص، در یک محل گوشه و خاصی دستور میدهد، و از او میخواهد تا خون حیوان را در فلان سنگ و یا تنه ی درختی (در یک محل خاصی که معمولاً مرکز چشمدید و شاهدی شیاطین برای ملاحظه ی قربانی است)  بریزد تا سبب خوشنودی یکی از تاجداران شیاطین شود، که در آن صورت جنیات شریر دیگری را که زیر دست آن شیطان کار میکند، به امر وی بگمارد.

۴- نوشتن کلمات طلسم یا حروف قطعه قطعه در سحر. یک جادوگر و کاهن بنام تعویذ، شکلک ها و شماره های مثلث نما، دایره شکل ، ستاره مانند، و غیره اشکال هندسی را در جدول های خاصی مینویسد، و حتی آیات قرآن را قطع و معکوس با آن خلط کرده، بعضی سوره ها را سرچپه مینویسد و در طوماری به مشتری تقدیم میکند.

معمولاً این طومار ها در تکه و یا چرم، و یا پوشش نقره جابجا شده، در داخل آن زیگنال های خاصی برای طلب کردن و صدا زدنِ جنیاتِ شریر و شیطان صفت گنجانیده شده است.

این زیگنال ها بشکل شفری و کود ( ارقام، شماره ها، سمبول ها، و الفاظ سرچپه و معکوس)  در طومار نوشته شده، به مشتری و یا بیمار، توسط جادوگر داده میشود، و برایش میگوید تا آن را در گردن، و یا بازویش ببندد، و یا آن را در زیر بالش بگذارد و بالایش بخوابد.

۵- در بعضی حالات ساحر، الفاظ قرآنی، اسمای بعضی پیامبران، و یا اسمای صحابه را با ارقام، سمبول ها و شکلک ها پی هم در جدول، و یا بدون جدول مینویسد تا مریض و یا مشتری را فریب دهد، همین که او طومار را  اگر کدام موقعی باز کند، و ببیند، چنان گمان کند که این طومار از یک عالم و ملای نیکو کاری به او داده شده، در حالیکه او، با آویزان کردن این طومار در گردنش، جنیاتِ پلید و نجس (شیاطین خبیث و خبیثه) را در خانه اش با زیگنال های خاصی صدا میزند.

۶- نوشتنِ رموز و کود های ابلیس پرستان در کاغذ بشکل یک ستاره ی پنج کناره دار، که بنام طلسم شیطانی یاد میشود، و تقدیم آن به مشتری یا بیمار.

۷- ساحر، به بیمار یا مشتری که به او مراجعه میکند، یک شی و یا چیز انتیک را میدهد تا آن را در یک جای خاصی دفن کند.

۸- ساحر به مشتری و یا بیمار پارچه های خورد شده و پاره شده ی کاغذ و یک نوع چوب را میدهد تا آن را به آتش بیافگند، و آن را در خانه دود کند، معمولاً این پارچه های خورد شده و پاره شده ی آیات قرآن کریم است که بمشتری آن را برای دود کردن میدهد تا شیاطین را خوشحال و راضی سازد و امر او را با به آتش کشیدن آن، انجام دهند.

۹- ساحر،  دندان  و پوست خشکیده ی حیوانی را به مشتری و یا بیمار میدهد که معمولاً ( پوست روباه، گرگ و شغال) است، تا آن را همیشه با خودش در جیبش حمل کند، و نیز یک بندِ سیاه رنگ و مهره هائی (مانندتسبیح) را برایش میدهد تا در موترش آن را آویزان کند.

۱۰- ساحر و یا جادوگر، یک لباس خاصی را به بیمار و یا مشتری میدهد تا آن را در مواقع و روز های خاصی به تن کند. در این لباس طلسم ها و جادو هائی بشکل طومار دوخته و جابجا شده است، تاشیاطین را در اطراف او بخواند و حاضر کند.

۱۱- ساحر، یک انگشتری که در آن طلسم شده است، و یا یک قفلی که کلیدش در آن وصل است، و در اطراف آن طلسم و جادو جابجا شده است، با بعضی اشیای دیگر تقدیم میکند.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

۱۲- با کلام غیر مفهوم و ناتمام حرف میزند. در وقت دم کردن، الفاظ خاصی را بزبان می آورد که برای شنونده مفهومی ارائه نمیکند، ولی اینها همه زیگنال های به جنیاتِ شریر است تا آنها راحاضر کرده، مشتری را به او نشان بدهد، و آن چیزی که مشتری میخواهد، به جنیاتِ خبیث و شریر دیکته کند.

در لابلای گفتارش کلمات شرک آمیز و عبادات شرک آمیزی را به شیطان تقدیم میکند.

جنیاتِ شریر، در آن موقع حاضر شده، چهره، مو، بو، قد، قامت و حتی کسی که با آن شخص (مشتری یا مریض) به نزد تعویذ گر و یا ساحر مراجعه کرده نشانی و تعقیب کنند، و کار او را از طریق طلسم های شیطانی تحویل بگیرند.

۱۳- ساحر، چیزی را به مشتری میدهد که در زمین دفن کند یا در منزل مخفی نماید. و برایش میگوید تا آن را در فلان وقت و فلان زمان دفن کند و بالای آن فلان چیز هارا بگذارد.

۱۴- به وسیله ی معلومات مخصوص از زندگی مریض خبر میدهد. ساحرانِ مشرک، کافر و بد بخت هستند و چیزی از غیب نمیدانند، بلکه با احضار جنیات، در مقابل مشتری، با جنِ قرین آن شخص تماس میگیرند.

با هر انسان، در روزی که تولد میشوند یک جنِ قرین و یک مَلَک همراه است. ساحران به کمک جنیات شریر، با جنِ قرینِ شخص تماس گرفته از زندگی او جویای احوال میشوند، در حالیکه مشتری فکر میکند، آنهاغیب را میدانند.

تصدیق کردن این همه احوال کفر و شرک است، چون غیب را غیر از ذات پاک الله سبحانه و تعالی، هیچ کس دیگری نمیداند.

۱۵- نمایان بودن نشانه های فسق در جادوگران و ساحران  مثل تراشیدن ریش، خیلی دراز بودن لباس، دراز کردن سبیل ها و تنبلی در شرکت کردن در نماز جماعت است. در این مورد نشانه های زیادی غیر از این وجود دارد.

اما، بعضی از این منافقین ریش ها را دراز میگذارند و صله را بر کله گذاشته، چنان ریا میکنند، گویا انسان مسلمان و نیکوئی است، مانند این آغای کثیف تایمنی که اراکین دولتی برای بدست آوردنِ دلِ ع و غ نزد او مراجعه میکنند تا رتبه های خوبی را اشغال و دل های مُرده و جن زده ی ع و غ را با سحر و جادو نرم سازند.

۱۶- به مشتری چیز هائی را برای دود کردن و یا برای نوشیدن و خوردن میدهند و از مشتری طلب پول میکنند. در حالیکه کسی که رقیه ی شرعی میکند از مسلمان طلب پول نمیکند، چون رسول کریم صلی الله علیه وسلم طلب پول در مقابل رقیه کردن را منع کرده اند.

۱۷- جادوگران اشیائی که در آن عرق و یا موی بدن مسحور باشد، از شما مطالبه میکند، مانند ( زیر پیراهنی، شانه، برس مو، برس دندان، زیر ایزاری، جُراب ها، دستمال دست، پلِ ریش مستعملِ شخص مسحور، و …. غیره)

۱۸- ساحر و جادوگر از مریض و یا مشتری میخواهد تا برای یک مدت معینی با مردم نیامیزد، و کناره گیری کند، و خودش را در جاهای تاریک از انظار مردم برای یک مدت معینی کناره کند.

۱۹- ساحران، خودشان، معمولاً در یک اطاق تاریک بود و باش میکنند.

۲۰- ساحران در محل کار شان از یک نوع (بخور) یا موادی که بالای آتش گذاشته شده و دود میکند، که این دود معمولاً حاوی عطور مختلف میباشد، استفاده میکنند.

معمولاً هندو ها از این نوع بخور نیز استفاده میکنند.

موارد بیست گانه ی فوق، تنها در جادوگران، ساحران، منجمین و کاهنان دیده میشود، که در بخش های قبلی خواندیم که:

آنها مشرک، کافر و واجب القتل هستند، چون برای رسیدن به ابلیس به قرآن اهانت کرده، بر اوراق کلام پاک ادرار و نجاست میکنند، و بعداً آن را پاره پاره کرده، بالایش پا میگذارند، و با شیاطین بالای آن میخوابند.

این ملا های دجال و خبیث برای صدا زدن جنیات، یک قسمتی از وجود شان را خون میکنند، و آن خون را بر پیشانی شان میمالند، و در این زمان به شیطان سجده میکنند، تا شیطان از او راضی شده، به امور وی رسیدگی کنند.

این عمل پلید، زشت، منکر و خبیث را بنام (قصیده پخته کردن) یاد میکنند، و اکثریت مردم را نیز فریب داده، به آنها چنین وانمود کرده اند که قصیده پخته کردن کارِ اولیای الله تعالی است، و انسان را به الله تعالی میرساند. در حالیکه در شرعیت چنین چیزی نداریم و این همه کلاه گذاشتن بالای مردم و عوام فریبی است.

حتی بعضی از عالمان دین نیز در مورد قصیده پخته کردن معلومات کافی ندارند، و این خبیث های کثیف القلب، آنها را نیز فریب داده اند، و آنها چنین میپندارند که قصیده پخته کردن کار خوبی است و هر کس نمیتواند به این امر اقدام کند.

بلی!

هر کسی نمیتواند قصیده پخته کند، مگر فاسقین، فاجرین، انسانهای پلید، سگ صفت و واجب القتل که سر های شان را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با شمشیر بُرّان و بیمانندش برید و مردم را از شرِّ شان رهانید.

در اخیر این مضمون لینک کلیپ ویدیوئی ساحر یمنی را که چگونه قصیده پخته میکرد تا به ابلیس نزدیک شود، و نیز شرح توبه ی نصوح او را خدمت شما عزیزان گنجانیده ام. کلیپ را حتماً مشاهده کنید، و ببینید چگونه این دجالان به امور شیطانی، مباردت میورزند.

احادیث مربوط به مراجعه کردن نزد چنین اشخاص مشرک را در بخش های قبلی خدمت شما عزیزان پیشکش کردم که رفتن نزد این دجالان چهل روز عبادت مسلمان را ناقص میسازد، و بدتر از آن:

هر کسی نزد این دجالان مراجعه کند، و کار شان را تصدیق کند، کافر و مشرک میشوند.

مطالعه ی بخش های جالب این مضمون را از این صفحه از یاد نبرید.

کلیپ ویدیوئی اقرار و توبه ی ساحر یمنی:

 

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

 

نمایش بیشتر

‫25 دیدگاه ها

 1. جزاک الله از صفحه خوب تان. در اینصورت این ملا های که داریم همه اش کافر و زندیق هستند. یک راقی خوب را سراغ کنیم؟ از کجا؟ در اینجا انسان خوب قحطی است ????

  1. تا زمانی که مسلمان درس(چه سنی چه شیعه) باشیم باید از توهین به همدیگه جلوگیری کنیم ماخطمون از وهابی گری و بهائیت جداست

 2. سلام
  این سایت و امثال اینها کار سنی ها و وهابی هاست
  تازه استفاده از حروف ابجد برای فهمیدن بیماری لازمه هیچ جا هم مذموم نیست و ملاها چیز دیگه ای جز اسم شخص مادرش که اون زاییده نمی خوان
  این حرفها ترفند وهابی ها و یهودیان برای مسلط کردن اجنه کافر و شیاطین روی شیعه ضعیف الایمان تا آنان را بسمت خودشان بکشند .
  دراین سایت چرا نامی از ائمه علیهم السلام نامی برده نشده ولی از عمر لعنت الله علیه نقل کرده
  خواهشا به حرفها و سایت های تفرقه انداز که کار وهابی ها و صهیونیسم از قبل برنامه ریزی شده اعتماد نکنید قبل از اینکه چیزی معرفی کنند درباره اش مطالعه کنند .

 3. اولین دفعه است دیدگاهم را مینویسم چون به نفع شما نیست ، میگویید دیدگاه تکراری است

 4. ائمه همشون واسه ماسنی هامحترمن وشماکه به عمرتوهین میکنین انشاا… قیامت نشونت میدن که حق واسلام واقعی علی وعمرهستن نه دین شیعه که هرروز ی حدیث یافتوابه دروغ درست میکنن.هرروز ی داستان میسازن..اسلام یعنی آل محمدچه علی چ عمر..برومطالعه کن ببین رابطه حضرت علی وعمرچجوری بوده نه این داستانایی ک اخونداتون درست میکنن.بروتوکتابای اهل سنت مطالعه کن حتی تواینترنت که قضیه چیه بعدتوهین کن..امیدوارم قبول کنی

  1. بیچاره ببین چی تو مغز شما فرو کردن، انقدر که علمای شیعه ثابت کردن که کتابا و علماتون دروغ میگن که خدا میدونه ،علماتون میدونن اما نمیخوان شما بدونید برای اینکه بغض امیرالمومنین و فرزندانش تو دلشون هست با این کارشون هم شمارو و هم خودشونو تو قیامت و قبر بدبخت میکنند.

  2. سلام من نمی خوام به شما بی احترامی کنم و توقع بی احترامی ندارم ،اگر اهل مطالعه هستین ،حضرت رسول صلوات الله علیه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها چی فرمودن ،مگه نفرمودن هر که او را بیازارد من اذیت کرده و هر کسی من را اذیت کند خدا را آزرده ،در کتابهای خودتان و علمای خودتان نوشته شده ‌،مثل تاریخ طبری اگر حذف نکرده باشند،که حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر در آخرین روزهای حیاتشان از ابو بکر و عمر ناراحت بودن و فرمودند هیچگاه شما را نمی بخشم،لطفا مطالعه کنید ،پس در قیامت امثال علمای شما جایگاه خوبی نخواهند داشت

 5. سلام من شیعه م تمام صحابه پیامبر ابوبکر عمر عثمان و ابوذر و تمام امامان معصوم شیعه برای من قابل احترام هستن شما حرف دیگران را به دل نگیرید

  1. لعنت به عمر و عثمان و ابوبکر و خالدبن ولید و هشام و حجاج بن یوسف…..لعنت بر گوسفندان گله که گرگهای بیابان را میپرستن و بره ها رو سرمیبرن و به گرگها میدهن.

 6. مطالبتون رو خوندم ، کاری ندارم که سنی هستید . انشالله خدا هدایت کنه هممون رو به راه خودش از طریق اهلبیت ، اما در مورد عمر و خلفا یک سوال ازتون دارم ،واااقعا در نفس خودتون فکر کنید که چطور امکان داره و کدام عقل سلیمی قبول می‌کنه بعد از پیغمبری به اون عظمت ، جانشینش توسط یک شورای چند نفره انتخاب بشه ؟؟؟ و چطور امکان داره پیامبر جانشین برای خودش معرفی نکرده باشه ؟؟؟ حتی اگه فرموده باشه بین خودتون هر کی رو خواستید انتخاب کنید ، چرا از مردم نظر خواهی نشد ؟ و فقط چند نفر نشستن گفتن ابوبکر تو جانشین پیامبر !!! آخه با چه معیاری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 7. واقعا واسه همتون متاسفم الان دین مهمه . مهم نیست که چه دینی داریم مهم اینکه خدا پرست و یکتا پرست باشیم احمقا .شما همتون ازشیطانم بدترین فقط به چرت وپرتا اهمیت میدین زمون الان هم مثل زمون پیامبرا شده اونا همشون اومدن و تلاش کردن که فقط خدارو به ماثابت کنن اونوقت شما گاگولاهم که فقط میگین ما سنینم ما یا شیعه چه فرقی یعنی انقدر بدبختین که بجای خداجنگ و جدل این چیزارو دارین امثال شماهافقط یه مشت عوضی ان که انگار خدارو نمیشناسن درست مثل بت پرستا . امثال شما دین و سخت وبد جلوه میدن درست مثل داعشیا ..واقعا تاسف داره..فقط خداس که مهمه من اگه پیامبرا با امامارو دوست دارم فقط به خاطراینکه واسه خداجنگیدن همین نه اینکه فقط توخیال برمو بگم که عمر وعلی و اینا …شما ها بااین کاراتون باعث ناذاحتی اونامیشین ..بعدمیگن اخرین صف نماز پشت امام زمان مسلمونان که به خاطرهمین رفترا وجهل زیادی که دارین……

  1. من جزشیعه ها هستم باحرفهای منطقی السا موافقم اما نه باتوهین هاش حتی اگه درجواب توهین کننده هاباشه ازروی ناآگاهی توهین میکنند اصلا معنی نداره بخاطردین ملیت نژادوزبان به همنوع توهین کنین این فرد اونهمه مطلب ارایه داده میریم میچسبیم به یک کلمه؟؟؟که چراگفته عمررضی ا…

  2. احمق نشو اگه فقط الله را معرفی می‌کردند که مردم این را می‌دانستند آنها از شریک ساختن دیگران بت ها و قبر ها در عبادت الله بیزار بودند
   شیعه که حتی از مشرکین بد تره

 8. من جزشیعه ها هستم باحرفهای منطقی السا موافقم اما نه باتوهین هاش حتی اگه درجواب توهین کننده هاباشه ازروی ناآگاهی توهین میکنند اصلا معنی نداره بخاطردین ملیت نژادوزبان به همنوع توهین کنین این فرد اونهمه مطلب ارایه داده میریم میچسبیم به یک کلمه؟؟؟که چراگفته عمررضی ا…

 9. لعنت به عمر و عثمان و ابوبکر و خالدبن ولید و هشام و حجاج بن یوسف…..لعنت بر گوسفندان گله که گرگهای بیابان را میپرستن و بره ها رو سرمیبرن و به گرگها میدهن.

 10. کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب رو بخونید تا بفهمید عربها با ایرانیها چطور رفتار کردن…
  کتاب درد دل ههل ذمه دکتر مسعود انصاری رو بخونید.
  کتاب محمد یا کوروش رو ب۷ونید بهتره

 11. کتاب دفتر زنان پیامبر عایشه رو بخونید.
  جلد سوم تاریخ طبری رو بخونید.

  تا اینقدر خاک بر سر و انگشت ور کون نمونید

  حرف منم همینطوری قبول نکن …..
  بخون
  بخون

  1. لعن الله عمر ثم ابابکر و عمر ثم عثمان عمر. ثم عمر ثم عمر. لعنت بر عایشه.

 12. بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام بر شما
  حقیقتا سلام بر شما
  اجر مطالبی که بی هیچ چشمداشتی چنین روشن و قاطع در سایت منتشر کرده اید،با الله احد و واحد.
  بزرگوار مطالب سایت شما را خواندم.رحمت بر شما باد،انشالله
  بزرگوار میدانم که دل بزرگی دارید و مطالبی که برادران و خواهرانم نوشته اند را به غمزه عینی نادیده میگیرید.واقعا خجالت کشیدم وقتی دیدم به عوض قدردانی،چنین مطالب سطحی و نفاق افکنی را نوشته اند.
  ما امتی واحدیم و وجه افتراق ما در قیاس با اشتراکاتمان چیزی نیست جز پر کاهی.
  سربلند و موفق و موید باشید.
  اجرکم عندالله

 13. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
  سلام خدا به تک تک شما عزیزان
  ای نوادگان اهل سنی
  ای نوادگان اهل شیعه
  جنگ تا به کی؟
  در قرآن از شیعه و سنی نگفته شده
  آیا خاتم انبیا محمد رسول الله . نور دو جهان .سرور عالم . بهترین خلق عالم. آیا ایشان شیعه یا سنی بودند؟ نه خیر
  دین ایشان اسلام و پرستش تنها الله
  اگر سنی یا شیعه میگن من بهتر هستم . برو و تعبه کن . هیچ کس جز خدا دانا تر نیست.
  توهن به هم دیگر جز کار ابلهان و نادانان نیست. اگر باور ندارید . خواهشا در مورد خلقتت فکر کن
  صلوات بفرست بر محمد و ال محمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید